Srpski separator English
Europian Union Republic of Serbia WHO UNOPS
IHIS

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (EU-IHIS)

Projekat Integrisani zdravstveni informacioni sistem (EU-IHIS) finansira Evropska unija sa 2,5 miliona evra iz Pretpristupnih IPA fondova. Projektom je predviđeno uvođenje bolničkog informacionog sistema u 19 zdravstvenih ustanova u Srbiji kao i razvoj elektronskog zdravstvenog dosijea.

Projekat zajednički realizuju Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Evropska unija, a sprovode Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije za Evropu (WHO) – Kancelarija u Srbiji, uz administrativnu podršku Kancelarije UN za projektne usluge (UNOPS). Trajaće do 2015. godine i tokom aktivnosti koristiti pozitivna iskustva i rezultate prethodnih projekata Evropske unije i Svetske banke u ovoj oblasti.

Svrha projekta je unapređenje i dalji razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. Projekat se bavi pitanjima poput unosa podataka, toka i razmene podataka, njihove bezbednosti, prava pacijenata i privatnosti, u skladu sa funkcijama i mandatom zdravstvenih ustanova.
Kroz ove aktivnosti projekat će:
  • Obezbediti elektronski zdravstveni dosije koji će pratiti pacijenta tokom životnog veka
  • Omogućiti beleženje i lak pristup zdravstvenim podacima za zdravstvene radnike
  • Uspostaviti sistem za prikupljanje informacija koje se mogu koristiti za poboljšanje učinka bolnica i zdravstvenog sistema u Srbiji
  • Pružiti podršku u uspostavljanju održive IT osnove za zdravstveni sistem Srbije
Kao krajnji proizvod projekat će kroz razvijene alate, postupke, mehanizme i poboljšane komunikacije doprineti unapređenju zdravstvene zaštite pojedinca i javnog zdravlja, kao i racionalnog korišćenja resursa, praćenja i procene.

Značaj eZdravlja

Dugoročni efekti koji se očekuju od unapređenja eZdravlja i integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i koji treba da doprinesu razvoju zdravstva, kao i celog društva su:
  • Partnerski odnos pacijenata i lekara u procesu zdravstvene zaštite, kao i institucija uključenih u primenu i razvoj eZdravlja.
  • Sistemsko praćenje i regulisanje procesa razmene informacija, a u svrhu zaštite prava i privatnosti pacijenata i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.
  • Smislenost, kvalitet i korisnost prikupljenih informacija, njihovo čuvanje, korišćenje i publikacija na standardizovan način. Ovim će se omogućiti kontinuitet zdravstvene zaštite i unaprediti upravljanje hroničnim zdravstvenim stanjima, ishodom bolničke nege, kao i farmaceutsko upravljanje.
  • Mogućnost sekundarnih upotreba podataka u agregiranom ili anonimizovanom obliku za potrebe donošenja odluka, unapređenja prakse i naučnih istraživanja, kao i obezbeđivanje javnosti i transparentnosti izvedenih informacija koje se odnose na performanse zdravstvene zaštite.
  • Korišćenje informatičke tehnologije i informacija kao katalizatora i sredstva za podršku u transformaciji i unapređenju zdravstva.
  • Dovođenje eZdravlja do nivoa i obuhvata koji će omogućiti neposredno uključivanje pacijenata, odnosno građana, kao i bolju dostupnost i ujednačenost zdravstvene zaštite za sve kategorije korisnika.