Srpski separator English
Europian Union Republic of Serbia WHO UNOPS
IHIS

Projekat

EU-IHIS projekat je organizovan kroz rad dve jedinice:
  • Jedinica za zdravstvene informacije i
  • Jedinica za razvoj i uvođenje sistema.

Jedinica i Ekspertska grupa za zdravstvene informacije

Glavni zadatak jedinice za zdravstvene informacije je kontinuirano unapređenje alata za razvoj zdravstvene politike i modela za efektivno korišćenje zdravstvenih podataka i informacija, kao i instrumenata za podršku kliničkom radu (npr. kliničkih puteva). Paralelno sa ovim aktivnostima, jednica pruža podršku razvoju i implementaciji EHR-a i dva bolnička informaciona sistema u 19 odabranih bolnica kako bi se ojačala zasnovanost na dokazima, unapredili procesi donošenja odluka relevantnih za zdravstvenu politiku i dalje razvio i unapredio integrisani zdravstveni informacioni sistem.

U okviru jedinice je osnovana Ekspertska grupa za zdravstvene informacije (HITT) čiji je zadatak identifikovanje, revidiranje i predlaganje izvora informacija, informatičkih proizvoda i tokova zdravstvenih informacija.

Jedinica za razvoj i uvođenje sistema

Glavni zadatak jedinice za razvoj i uvođenje sistema je implementacija jednog od dva bolnička informaciona sistema (HIS1/HIS2) u 19 bolnica, uz prilagođavanje i integraciju sa sistemom Elektronskog zdravstvenog dosijea (EHR).

Nadgradnja ranije proizvednog rešenja EHR sistema će se vršiti na osnovu uputstava Ekspertske grupe za zdravstvene informacije. EHR sistem će biti usklađen sa razvojem, standardizacijama i novim potrebama zdravstvenog sistema, uključujući aspekte poput:
  • Spajanja sa bolničkim informacionim sistemom
  • Korišćenja standardizovanih pristupa za klasifikaciju bolesti, medicinskih podataka i izvršenih zdravstvenih usluga
  • Izveštavanja ka Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti
  • Prekogranične saradnje
  • Kliničkih puteva
  • Vremenske ograničenosti značaja zdravstvenih podataka.