Srpski separator English
Europian Union Republic of Serbia WHO UNOPS
IHIS

Tehnička dokumenta

Smernice

EU-IHIS Pregled projekta jul 2015.
EU-IHIS Project Overview jul 2015.
Opis Sažet pregled EU-IHIS projekta.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS Glosar jul 2015.
EU-IHIS Glossary jul 2015.
Opis Glosar izraza i pojmova koji se koriste u dokumentaciji EU-IHIS projekta.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Zdravstvenim radnicima
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS Data, Documents and Terms vs. ISO/DIS 13940 Mapping jul 2015.
Opis Mapiranje EU-IHIS podataka, dokumenata i termina na korespondirajuće termine iz ISO/DIS 13940 standarda.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a

EU-IHIS U susret uvođenju EHR-a u Srbiji - Izveštaj konsultanta februar 2013.
EU-IHIS Towards the Launch of EHR in Serbia - Consultancy Report februar 2013.
Opis Pravna analiza mogućih prepreka i nedoumica za uvođenje EHR-a u Srbiji.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama

EU-IHIS Idući dalje putem EHR-a i e-zdravlja - Izveštaj konsultanta jun 2015.
EU-IHIS Proceeding with EHR and e-Health Implementation - Legal Gap Analysis and Recommendations - Consultancy Report jun 2015.
Opis Pravna analiza i preporuke za nastavak u vezi sa EHR-om u Srbiji.
Namenjeno Kreatorima politika

EU-IHIS Data Protection and Human Rights Components of EU-IHIS Project - Consultancy Report jun 2014.
Opis Pravna analiza zaštite podataka i ljudskih prava u okviru EU-IHIS projekta.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama

EU-IHIS Role of the EHR in Realization of Human Rights jul 2015.
Opis Doprinos EHR-a i IHIS-a u vezi sa Ključnim temama od znaičaja za UN i preporukama u Drugom periodičnom izveštaju za Srbiju
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama

EU-IHIS Metodološke smernice za uspostavljanje i održavanje šifarnika u zdravstvu jul 2015.
EU-IHIS Methodological guidelines for establishment and maintenance of codebooks in healthcare jul 2015.
Opis Opšte smernice za šifarnike u zdravstvu.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama

EU-IHIS Elementi za sertifikaciju u okviru IZIS-a jul 2015.
EU-IHIS IHIS Certification Elements jul 2015.
Opis Dokument sa predlogom elemenata za sertifikaciju u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

Arhitektura

EU-IHIS Architectural Requirements and Assumptions for Serbian EHR jul 2015.
Opis Okvirni dokument o arhitekturalnim zahtevima i pretpostavkama za razvoj EHR-a.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS Specifikacija zahteva za EHR softver jul 2015.
EU-IHIS EHR Software Requirements Specification jul 2015.
Opis Izvod iz glavnih arhitekturalnih zahteva i pretpostavki baziran na poslovnim zahtevima.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS Korisničke priče jul 2015.
EU-IHIS User Stories jul 2015.
Opis Korisničke priče EPR (Electronic Patient Record) sistema i pristupnog portala vezane za EHR, kao i korisničke priče EHR-a.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

Modelovanje

EU-IHIS EHR Use Cases jul 2015.
Opis Opis slučajeva korišćenja koji uključuje učesnike, okidače, preduslove, tačke produženja, uključene i zavisne slučajeve korišćenja, kao i dijagrame aktivnosti.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS EHR Data Flow Diagram jul2015.
Opis Definicija interfejsa, procesa, podprocesa i skladišta podataka vezanih za tokove podataka u EHR-u.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a

EU-IHIS EHR Sequence Diagram jul 2015.
Opis Redosled aktivnosti koje utiču na sistem da obavlja opisane operacije i daje rezultat.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a

Podaci

EU-IHIS EHR osnovni set podataka, izveštaja i indikatora jul 2015.
EU-IHIS EHR Core Dataset, Reports and Indicators jul 2015.
Opis Osnovni skup podataka o pacijentu, standardizovani izveštaji i indikatori značajni za razvoj zdravstvenog informacionog sistema.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima

EU-IHIS EHR skup podataka o pacijentu jul 2015.
EU-IHIS EHR Patient Dataset jul 2015.
Opis Definisani skup podataka koji su relevantni za opšte zdravstveno stanje pacijenta.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a

EU-IHIS Definition of Items in EHR Patient Dataset (Data Dictionary) jul 2015.
Opis Definicije svih podataka u skupu podataka o pacijentu koje uključuju kratak opis, svrhu, izvor(e), kodiranje/detalje o sadržaju, ograničenja sadržaja i sl.
Namenjeno Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS Klasifikacije korišćene u EHR-u jul 2015.
Opis Klasifikacije za sve podatke iz skupa podataka koji zahtevaju klasifikaciju, uključujući institucije nadležne za razvoj, održavanje i distribuciju šifarnika. Za one podatke koji nemaju zvaničnu klasifikaciju, ovaj dokument daje predloge.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima

EU-IHIS Klasifikacija retkih bolesti korišćena u EHR-u jul 2015.
Opis Klasifikacija retkih bolesti bazirana na Orphanet podacima o retkim bolestima i lekovima.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima

Bezbednost

EU-IHIS Bezbednost i privatnost u EHR-u jul 2015.
EU-IHIS EHR Security and Privacy jul 2015.
Opis Bezbednost i zaštita privatnosti podataka u EHR-u.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a

EU-IHIS EHR OAuth 2.0 Security jul 2015.
Opis Autentifikacija, autorizacija i kontrola pristupa između EHR-a, HIS-a i pristupnog portala.
Namenjeno Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

Infrastruktura

EU-IHIS Inicijalna procena opterećenja EHR sistema jul 2015.
EU-IHIS Initial Assessment of the EHR System Load jul 2015.
Opis Procena opterećenja EHR-a bazirana na statističkim podacima za zdravstvenu zaštitu Srbije za 2011. godinu.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a

EU-IHIS EHR Technical Specification – Hardware Components jul 2015.
Opis Hardverske komponente za testno i produkciono okruženje EHR-a.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a

Razmena

EU-IHIS EHR Interoperability Framework Overview jul 2015.
Opis Opis okvira za interoperabilnost EHR-a - arhitektura, skladište i registar dokumenata.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS EHR Interoperability Framework - Consultancy Report april 2014.
Opis Preporuke za izradu okvira za interoperabilnost EHR-a.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS EHR Documentation Implementation and Validation Guide jul 2015.
Opis Vodič za razmenu dokumenata između EPR (Electronic Patient Record) sistema i EHR-a baziran na HL7 CDA (Clinical Document Architecture) i FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS Data Elements on CDA jul 2015.
Opis Podaci iz osnovnog skupa podataka o pacijentu u EHR-u preslikani na podatke po HL7 CDA standardu za razmenu podataka u zdravstvu.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS EHR RESTful API jul 2015.
Opis Interfejs za interoperabilnost izvornih sistema i EHR-a.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS EHR Error Management jul 2015.
Opis Pregled tokova upravljanja greškama pri komunikaciji i sinhronizaciji sistema i kodova za greške koje EHR vraća u toku obrade zahteva iz izvornih sistema.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS CDA eReferral Specification Overview jul 2015.
Opis Specifikacija uputa i izveštaja po uputu u elektronskoj formi, zasnovana na zvaničnim obrazacima Uput doktoru specijalisti i Uput za stacionarno lečenje i odgovarajućim izveštajima.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS CDA eConsent Specification Overview jul 2015.
Opis Inicijalni pristup za saglasnost pacijenta, zasnovan na HL7 standardu i IHE BPPC (Basic Patient Privacy Consent - Osnovna zaštita saglasnosti pacijenta) profilu.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS CDA Screening Reports Specification Overview jul 2015.
Opis Specifikacija dokumenta za klinički put za skrining raka grlića materice, dojke i debelog creva u elektronskoj formi, bazirana na HL7 standardu i odgovarajućim obrascima za skrining koji su definisan kroz saradnju Kancelarije za skrining raka i EU-IHIS projekta.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS HL7 CDA primer - Izveštaj o hospitalizaciji (Hospitalization Report) jul 2015.
Opis Primer HL7 CDA dokumenta koji se razmenjuje, Izveštaj o hospitalizaciji. Predstavlja zvaničan obrazac za izveštaj o hospitalizaciji prebačen u elektronsku formu pogodnu za razmenu dokumenata između sistema.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS HL7 CDA primer - Medicinski sažetak pacijenta (Patient Summary) jul 2015.
Opis Primer HL7 CDA dokumenta koji se razmenjuje, Medicinski sažetak pacijenta. Predstavlja dokument koji EHR inicijalno prikazuje, sa opštim podacima o pacijentu, prebačen u elektronsku formu pogodnu za razmenu dokumenata između sistema.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS HL7 CDA primer - Podaci o kontaktu (Encounter Summary) jul 2015.
Opis Primer HL7 CDA dokumenta koji se razmenjuje, Podaci o kontaktu. Predstavlja dokument koji EHR prikazuje, sa detaljnim podacima o kontaktu (ambulantnom ili hospitalizaciji) pacijenta sa zdravstvenom ustanovom, prebačen u elektronsku formu pogodnu za razmenu dokumenata između sistema.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS HL7 CDA primer - Registracija pacijenta (Patient Registration) jul 2015.
Opis Primer HL7 CDA dokumenta koji se razmenjuje, Registracija pacijenta. Predstavlja dokument koji se iz bolničkog informacionog sistema ili informacionog sistema u domu zdravlja šalje u EHR radi evidencije pacijenata, prebačen u elektronsku formu pogodnu za razmenu dokumenata između sistema.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

EU-IHIS HL7 FHIR primer - Registracija zdravstvenog radnika (HCP Registration) jul 2015.
Opis Primer HL7 FHIR dokumenta koji se razmenjuje, Registracija zdravstvenog radnika. Predstavlja dokument koji se iz bolničkog informacionog sistema ili informacionog sistema u domu zdravlja šalje u EHR radi evidencije zdravstevih radnika, prebačen u elektronsku formu pogodnu za razmenu dokumenata između sistema.
Namenjeno Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EPR sistema

Izveštaji

EU-IHIS EHR Reports Overview jul 2015.
Opis Opis osnovnih izveštaja iz EHR-a koji uključuje objašnjenje, svrhu i izgled izveštaja.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima
Stručnjacima za razvoj EHR-a

EU-IHIS EHR izveštaji, uopšteno jul 2015.
Opis Spisak i opis raznorodnih izveštaja koje je moguće dobiti na osnovu podataka koji se skladište u EHR-u.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a

EU-IHIS Grafički prikaz pilot izveštaja iz EHR-a jul 2015.
Opis Grafiučki prikaz pilot izveštaja u EHR-u koji se prikazuju na pristupnom portalu.
Namenjeno EU-IHIS uključenim stranama
Zdravstvenim radnicima
Projektantima EHR-a
Stručnjacima za razvoj EHR-a
Administratorima EHR-a